Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Φαγωμάρα στην Περιφέρεια . Εκοψε αρμοδιότητες απο τον Χ. Κόκκινο ο Γ. Χατζημάρκος

Ο Χ. Κόκκινος θα περιοριστεί τώρα στην
έκδοση δελτίων για καιρικά φαινόμενα ...
Συνέχεια της κόντρας που είχε ξεσπάσει πριν λίγες μέρες με την άσκηση αρμοδιοτήτων των κ.κ. Χαρ. Κόκκινου και Χρ. Ευστρατίου και με τη δημόσια διένεξη τους περι άσκησης της αρμοδιότητας έκδοσης εντολών μετακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των
υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, η οποία τελικά εκχωρείται στον δεύτερο, προφανώς ως πλήρη δικαίωσή του και επομένως ως πλήρες άδειασμα του χωρικού αντιπεριφερειάρχη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η στάση που θα τηρήσει ο χωρικός αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Χαρ. Κόκκινος.Το πιθανότερο είναι ότι θα παραμείνει στη θέση του (κάνοντας την "πάπια" έστω και χωρίς να έχει ουσιαστικό αντικείμενο. Η στάση του αυτή προβλέπεται, απο έγκυρους παρατηρητές, για διάφορους λόγους.
ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ερμούπολη  4-2-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                           Αριθ.πρωτ.   18296/1387
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Ταχ. Δ/νση      : Ερμούπολη                            
Ταχ.Κώδικας  : 84100                                                             
Τηλέφωνο      : 2281361530                            
Telefax           : 2281083542                                      
E-mail              : dd@1730.syzefxis.gov.com                       
                                                                                                 
ΘΕΜΑ : Μερική ανάκληση, τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
α) των άρθρων 159, 160 και 242 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α./7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α/27-12-2010 )  «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»
2. Τις υπ’ αριθ. οικ.98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014) και 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014) αποφάσεις μας με τις οποίες μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
3. Τις υπ’ αριθ. οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014) και 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014) αποφάσεις μας με τις οποίες αναθέσαμε αρμοδιότητες στους  Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
4. Την υπ’ αριθ. 108142/9701/8-10-2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) απόφαση μας με την οποία αναθέσαμε αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
5. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας στην Π.Ε. Δωδεκανήσου
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
           
Ανακαλούμε μερικώς, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2104), 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014), οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014), 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014) και 108142/9701/8-10-2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) αποφάσεις μας, και μεταβιβάζουμε την άσκηση των κάτωθι αρμοδιοτήτων ως ακολούθως :

Στον Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου Κόκκινο Χαράλαμπο του Ανδρέα μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας για θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 29 του Π.Δ. 130/2010) και του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΑΜ−ΠΣΕΑ για θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 30 του Π.Δ. 130/2010). Κάθε άλλη αρμοδιότητα που του είχε μεταβιβαστεί με τις υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014)  και 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014) αποφάσεις μας ανακαλείται και μεταβιβάζεται ως κατωτέρω:

Στον Αντιπεριφερειάρχη Ζαννετίδη Φιλήμονα του Γεωργίου μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014) απόφαση μας, τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για θέματα του νομού Δωδεκανήσου − πλην του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών Δωδεκανήσου (άρθρο 4 του Π.Δ. 130/2010), και τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μόνο ως προς τα θέματα μισθοδοσίας (άρθρο 12 παρ.3α του Π.Δ. 130/2010), στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης (άρθρο 12 παρ.3β του Π.Δ. 130/2010), στο Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας (άρθρο 12 παρ.3γ του Π.Δ.130/2010), και στο Τμήμα Προμηθειών (άρθρο 12 παρ.3δ του Π.Δ.130/2010).
 
Στον Αντιπεριφερειάρχη Φλεβάρη Ιωάννη του Στέργιου μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2014) απόφαση μας, τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού για θέματα του νομού Δωδεκανήσου (άρθρο 5 του Π.Δ. 130/2010).

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Μπάρδο Χρήστο του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΙ926037, μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου (άρθρο 22 του Π.Δ. 130/2010).

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανανία Άγγελο του Μελέτιου με ΑΔΤ ΑΕ958798, μεταβιβάζουμε πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014) απόφαση μας την αρμοδιότητα υπογραφής όλων των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών για τις Περιφερειακές Ενότητες  Δωδεκανήσου.

            Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Ευστρατίου Χρήστο του Στέλιου με ΑΔΤ ΑΜ448954 μεταβιβάζουμε, πλέον των σε αυτόν  ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014)  απόφαση μας, την αρμοδιότητα έκδοσης εντολών μετακίνησης με υπηρεσιακά οχήματα των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που έχουν ειδικότητα Οδηγού, κατά το άρθρο 35 του Π.Δ. 130/2010, και των υπαλλήλων της Περιφέρειας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού και για τους οποίους έχει χορηγηθεί από αρμόδιο όργανο έγκριση για κατ’ εξαίρεση οδήγηση οχημάτων.   
    
Στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πλέον των σε αυτόν ήδη μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων με την υπ’ αριθ. 108142/9701/8-10-2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) απόφαση μας,  μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες που αφορούν στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Δωδεκανήσου και ειδικότερα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας μόνο ως προς τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού (άρθρο 12 παρ.3α του Π.Δ. 130/2010), και στο Τμήμα Γραμματείας (άρθρο 12 παρ.3ε του Π.Δ.130/2010).

Κατά τα λοιπά, οι υπ’ αριθ. 98291/8937/15-9-2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β/29-9-2104), 134727/12114/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11.12.2014), οικ.97603/8851/12-9-2014 (ΦΕΚ 2683/τ.Β/9-10-2014), 134714/12113/4-12-2014 (ΦΕΚ 3329/τ.Β/11-12-2014) και 108142/9701/8-10.2014 (ΦΕΚ 2838/τ.Β/22-10-2014) αποφάσεις μας εξακολουθούν να ισχύουν.
           
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

                           
  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
                     Για την ακρίβεια
                                                                                                                 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

  1. ΥΠΕΣ-Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
  2. Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
  3. Αντιπεριφερειάρχες
  4. Προεδρείο Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
  5. Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  6. Γενικούς Διευθυντές Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  7. Διευθυντές Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

Δεν υπάρχουν σχόλια: