Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

6.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ Δημοσίων Υπαλλήλων [Οι θέσεις]


Στην πρόσληψη - μέσω ΑΣΕΠ - 6.000 και πλέον υπαλλήλων προχωράει η Κυβέρνηση μέχρι τα τέλη
του έτους και τις αρχές του 2015.
Οι προσλήψεις αφορούν μόνο προσωπικό Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και θα καλύψουν κενά στην Υγεία, στο Φοροεισπρακτικό Μηχανισμό, καθώς και στους τομείς της Ασφάλειας και των Ασφαλιστικών Ταμείων.
Το epoli.gr εξασφάλισε και δημοσιεύει, σήμερα, αποκλειστικάολόκληρο τον πίνακα με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όπως ακριβώς τον έχει εγκρίνει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης.
Οι νέες προσλήψεις θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2014 και τις αρχές του 2015, ενώ θα γίνουν με το σχεδιασμό και τον έλεγχο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η περάτωση των διαδικασιών πρόσληψης θα γίνει εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ.
Ήδη, η ανεξάρτητη Αρχή επεξεργάζεται τις πρώτες προκηρύξεις, που αφορούν την επιλογή μόνιμων υπαλλήλων στο Υπουργείο Οικονομικών, στις Εφορίες και στην ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Στον συνολικό αριθμό των 13.583 θέσεων περιλαμβάνονται και 2.414, οι οποίες δεν καλύφθηκαν το 2013.
Όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα με τις προσλήψεις για το 2014, τη «μερίδα του λέοντος» αποσπούν τα Υπουργεία Οικονομικών, Υγείας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας.
Ολόκληρος ο προγραμματισμός κινείται στη βάση «ένας αποχωρεί - ένας (περισσότερο ικανός και προσοντούχος) προσλαμβάνεται».
Σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις των 6.275 (βλέπε πίνακα), όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το epoli.gr, οι περισσότερες θα γίνουν στο Υπουργείο Υγείας (1.304), στο Οικονομικών (1.153), στο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη (479) και στο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (299).
Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν με το σχεδιασμό και τον έλεγχο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μέσω ΑΣΕΠ.
Κάθε νέα πρόσληψη θα γίνεται αξιοκρατικά, με διαφάνεια και θα καλύπτει άμεσες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλά προσόντα. Στο πλαίσιο αυτό, αδιόριστοι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης εξετάζεται να τοποθετηθούν, είτε στις θέσεις που είχαν πετύχει, είτε σε άλλες θέσεις, που ανταποκρίνονται στα προσόντα τους, με βάση τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων και των Φορέων.
Ο πίνακας με τις προσλήψεις 
epoli.gr 
Προγραμματισμός Προσλήψεων για το 2014
Σύνολο εγκρίσεων και κατανομών
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Γενική Κυβέρνηση
14.165
7.890
6.275
Κεντρική Κυβέρνηση
13.583
7.265
6.275
Προεδρία της Δημοκρατίας
0
0
0
Βουλή
10
0
10
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
118
95
23
Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
189
146
43
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων
182
48
134
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
1.120
641
479
Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
939
593
346
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
0
5
0
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
1.119
1.156
0
Υπουργείο Εξωτερικών
10
16
0
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
1.493
1.194
299
Υπουργείο Εσωτερικών
0
0
0
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
400
62
338
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β' βαθμού
399
281
118
Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης
0
0
0
Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
337
301
36
Υπουργείο Οικονομικών
2.139
986
1.153
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
741
756
0
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
110
19
91
Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού
425
177
248
Υπουργείο Τουρισμού
42
0
42
Υπουργείο Υγείας
2.000
696
1.304
Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης - Γ.Γ. Επικοινωνίας & Ενημέρωσης
0
0
0
Ανεξάρτητες Αρχές
238
72
166
Περιθώριο προσλήψεων για κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών 3/
1.572
21
1.445
epoli.gr ΔΕΚΟ κεφ. Α΄
582
625
0
http://www.epoli.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: